Våra vattendrag har höga naturvärden!

Den 22e mars presenterades biotopkarteringarna som gjordes i somras i Snärjebäcken, Halltorpsån opch Hagbyån.
Alla inventeringar visar på höga naturvärden i vattendragen och en ger många bra tips till vattenrådet, markägaren och myndigheten hur man kan arbeta med biotopvård för att uppnå eller behålla god status i dessa vattendrag.

Visste du att..
– Alla inventerade vattendrag har potential att utvekclas till utmärkta uppväxtområden för den vandrande öringen. Öring trivs utmärkt i forsande vatten, varav de finns fler partier längs med vattendragen.
– Cirka hälften av stränder längs med vattendrag är kantat med träd och buskar. Dess närvaro skapar skugga och tillför döda löv och grener som behövs för att skapa livsmiljö för olika vattenliv. Fler sådana kantzoner kommer att förbättra den ekologiska statusen i vattendragen visentligt.
– Uttern är tillbaka, utterspillning har obsveratats vid vattendragen
– Längs med Halltorpsån kan man stötta på kungsfiskare, strömstare och tjäder
– Den sälsynta ormbunken Safsa växer på stora block längs med våra vattendrag
– Längs med Hagbyån och Halltorpsån finns på flera ställen värdefulla översvämningsmarker och sumpskogar
– Vandrande fiskar kan vandra högt upp i Halltorpsån, nästa upp till Påryd, medan det är fullstop i Hagbyån redan efter ett par kilometer vid Ingelösa kvarn

Läs biotopkarteringarna

presenation