Vattensmart sommar

Vattenråden stöttar länets vattenkampanj Vattensmart.

När vattennivåer i våra åar och sjöar sjunker, hotar det böndernas vattenförsörjning och överlevnad av växter och djur i och vid vattnet. Även om det kommer nederbörd tar växtligheten mycket av den och flöden i vattendragen återhämtar sig inte. Varje år går länsstyrelsen ut med uppmaning att sluta använda å och sjövatten för bevattning därför att det är inte tillåtet när tillgången på vatten är begränsad.

Bli vattensmart genom att till exempel:
 Spara regnvatten i vattentunna
 Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
 Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
 Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över dräneringssystemet.

Följ kampanjen Vattensmart och hitta fler spartips på facebook.com/vattensmart

Vårprogrammet

Anmäl er till våra aktiviteter kommande månaderna!

Upplev Ljungbyån – Vandring med vattnets väsen.
Under Ljungbyåns blanka yta döljer sig många hemligheter.
I tusentals år har vattnet runnit fram här, förbi åkrar och ängar genom skogar
och människobyar, på sin färd mot havet. I tusentals år har ån givit
svalka och släckt törst, funnits där för den som har behövt henne,
tills plötsligt en dag…
Följ med på upplevelsevandring för stora och små. Rekommenderas från 4 år.

Gratis- fast anmälan krävs:
Väsenvandring 29 april kl. 14:00
Väsenvandring 29 april kl. 16:00
Väsenvandring 14 maj kl. 14:00
Väsenvandring 14 maj kl. 16:00

Vandringar är en del av projeket VattenInspiratörer som drivs av Ljungbyåns Vattenråd och Kalmar Kommun

Drömmen om den giftfria trädgården
Många av de bekämpningsmedel som används i hemträdgårdarna är ett akut hot mot den biologiska mångfalden och i förlängningen ett allvarligt hot både för miljön och människors hälsa. Vägen till den giftfria trädgården behöver inte vara svår eller tidskrävande. Trädgårdsmästare Anton Sundin berättar och ger goda exempel på ekologiska arbetsmetoder för att göra din trädgård frodig och vacker – utan att använda bekämpning.
Gratis- fast anmälan krävs:
Måndagen den 8 maj kl. 17:30

Giftfri trädgård, Trädgårdsvisning
Öppen trädgård hos ekologiska trädgårdsentusiaster. Strat kl 17. Vällkommen. Anmäl er via nedstående länkar
Trädgårdsvisning 13 juni, Kalmar
Trädgårdsvisning 14 juni, Kalmar
Trädgårdsvisning 12 juli, Capellagården Öland

Giftfri Trägdård är en kampanj av tre samverkande vattenråd i Ostkustens vattensamling, Kalmar och Nybro kommun, Kalmar Vatten och Studiefrämjandet.
www.giftfriträdgård.se

Årsmöte 26 mars!

Styrelsen för Norra Möre Vattenråd, Ljungbyåns Vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd kallar härmed alla medlemmar till et årsmöte på söndag den 26e mars i Kalmar. Mötet börjar kl 10 och en gemensam lunch ingår. Efter lunch har vi bjudit in olika föreläsare som kommer bjuder på kunskap och samtal om brinnande frågor kring våtmarker, fisk, vattenförsörjning och finansiering av åtgärder.

Medlemmar samt intresserade är välkomna!

Anmäla dig här

Inbjudan till informationsdag om våtmarker

Välkommen på en informationsdag om våtmarker den 11e mars!

Vi lyckades även rekrytera Bertil Aspernäs från Ragnabo Gård i Bergkvara som kommer berätta om hans uttänkta dränerings och bevattningssystem som han har skapat på sin gård.Systemet kallas för ”reglerbar dränering” och även det kan man få stöd för. Systemet är särskilt lämplig på våra förhållandevis
platta marker på Norra – och Södermöre.
För mer information kolla på Bertils hemsida

Anmälan slutar den 7e mars

Lyckat åtgärdsarbete i Snärjebäcken!

Norra Möre vattenråd har tilsammans med Sportfiskarna och Hushållningssällskapet genomfört ett projekt för att förbättra lekmöjligheterna för den havsöring som leker i Snärjebäcken, cirka två mil norr om Kalmar.

Under andra veckan i augusti jobbade Olof Engstedt, Carl Johan Månsson samt Tommy Karlsson med sten och grusutläggning i Snärjebäcken.

Arbetet inleddes med ett elfiske på fem lokaler, och öring påträffades vid samtliga. Vissa av sträckorna gav väldigt högt antal, 55 fiskar på en 15 m sträcka med en blandning av årsyngel samt 1- och 2åriga. Detta är väldigt skönt att veta att det fungerar ganska bra, det har aldrig gjorts ett riktigt elfiske i vattendraget så detta var goda nyheter, berättar Olof Engstedt.

Åtgärderna som nu är gjorda innebar att 25 ton lekgrus och 30 ton större sten har placerats ut främst nedströms Rockneby samhälle samt vid Hultsby. Detta har förbättrat lek- och uppväxtplatser och samtidigt skapat nya ståndplatser. Åtgärderna gynnar all biologisk mångfald i vattendraget och förhoppningsvis kommer öringen att trivas, säger Olof Engstedt.

Projektet finansieras av Kalmar Kommun, statliga fiskevårdsmedel förmedlade via Länsstyrelsen i Kalmar samt Kalmar Sportfiskeklubb.

Öringyngel i Snärjebäcken (Olof Engstedt)
öringyngel_snärjebäcken

Höstbål 2016

Höstbål, kom och visa att du bry dig om Östersjön

Välkommen till Slakmöre Strand och Vita Sand för att fira Höstbål på lördag den 27e augusti!

Höstbål är en gammal tradition för att säga farväl till sommaren och sedan 2011 har denna tradition spridit sig runt om Östersjön med Östersjön i fokus.
Höstbål tänds även i 10 hamnar på Öland och Dalkärs badplats. De samverkande vattenråden menar att vattnet har fått stor uppmärksamhet i år på grund av torkan i hela sydöstra Sverige och vi behöver ständigt påminna varandra om att hjälps vi åt går det att förändra och förbättra. Höstbålet har ett stort symboliskt värde eftersom eldarna tänds runt hela Östersjön och enar oss som bor kring vårt innanhav.

Norra Möre Vattenråd och Slakmöre Bygdegårdförening står för arrangemanget i Slakmöre Strand. Elden tänds lördag kl 20.30. Ta med egen fikakorg.

Hagbyåns-Halltorpsåns och Ljunbgyåns Vattenråd arrangerar Höstbål i Vita Sand. Grillning kl 19:30 och höstbål kl 20:30. Föranmälan!: renate.foks (a) kalmar.se

Ljungbyåns vattenråd: ”Var rädd om åns vatten”

Reportage Smålandsnytt, 16 juni
ola film

.
.
.
.
.
.
.
.
Pressmeddelande:

Förra veckan gick länsstyrelsen Kalmar län ut med ett pressmeddelande att uppmana allmänheten vara försiktig med åbevattning av trädgårdar. Den långvariga torkan påverkar inte bara Öland, även åarna på fastlandet har ont om vatten och grundvattennivåerna är historisk låga. Ljungbyåns vattenråd hoppas nu att många väljer att stänga av sina bevattningspumpar för att livet i ån skall klarar sig över sommaren.

Den torra försommaren ställer till det och påverkar många vattentjänster som vi är beroende av. Dricksvattenförsörjningen i Nybro och Kalmar är beroende av grundvattennivåerna, som har sjunkit drastiskt. När nederbörd minskar är det bara sjöar och andra vattenmagasin uppströms som förser ån med påfyllning.
”Åarna i vår del av landet är relativ små”, säger Renate Foks, projektledare vatten på Kalmar kommun ”Ljungbyån är Kalmars största å och sträcker sig ungefär 6 mil in i landet och har bara ett par sjöar i sitt vattensystem, medan andra mindre vattendrag, som Snärjebäcken och Halltorpsån helt saknar sjöar av någon omfattning”.

Vattennivåerna i ån varierar naturligt under året. Under ett normalt år kommer högsta flödet i Ljungbyån under vårmånaderna, och sensommaren har det lägsta flödet. Det låga vattenflödet den senaste månaden oroar Ljungbyåns Vattenråd.

”Just nu är vattenflödet viktigt bland annat för den nära hotade och rödlistade Vimman som är uppe för att leka i ån. Men även Öringynglens överlevnad står på spel, de kräver ett strömmande och friskt vatten”. Låg vattennivå och flöde innebär således ett stort problem, och sommaren har knappast ens börjat.” Vi måste ta ansvar så vi inte förstör för framtiden och hushålla med vattnet på ett förnuftigt sätt, säger Ola Sennefjord, ordförande i Ljungbyåns Vattenråd. ”Hoppas att många ta till sig länsstyrelsen uppmaning att inte bevattna med åvatten. Även om det ser bra ut precis utanför knuten nu, så påverkar du vattnet nedström och du ser inte allt som ske under vattenytan”

Vattenbristen i ån ställer till det för många djur och växter. Vid låg vattennivå ökar vattentemperaturen, fiskleken störs och utvecklingen av insekter som utgör maten för fiskar och fåglar. Stilstående varmt vatten kan dessutom börja lukta och bakterier frodas i dessa miljöer.

Faktaruta:

Ljungbyån, vars avrinningsområde har en total area på 758 kvadratkilometer, har sitt källområde i de västra delarna av Nybro kommun vid gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län och mynnar i Kalmarsund vid Ljungbylund. Avrinningsområdet är mycket sjöfattigt och det är endast en sjö som är en definierad vattenförekomst. De övre delarna domineras av skogsbygder medan jordbruksmarken ökar ner mot mynningen. I anslutning till Ljungbyån finns flera mycket värdefulla våtmarker och odlingsmarker. Delar av ån är utpekad som nationellt särskilt värdefulla vatten och havsöringsfisket lockar turister till området.
(källa: Länsstyrelsen Kalmar län)

Uppskattat vattenföring i Ljungbyån vid mynningen idag (13 juni) cirka 0,5 m3/s

Biotopvård i Snärjebäcken

Norra Möre Vattenråd har tillsammans med Kalmar kommun, Sportfiskarna och Hushållningssällskapet ett projekt för att förbättra lekmöjligheterna för den havsöring som leker i bäcken.
Åtgärderna som nu är planerade innebär att lekgrus samt storsten ska placeras på utvalda sträckor från Hultsby till Rockneby samhälle. Att möjliggöra fiskvandring vid det första partiella vandringshindret i Snärjebäcken som ligger vid Gärdesgården är inlagt i projektet. Genomförandet är planerat till andra veckan i augusti.
Åtgärden kommer gynna öringen men även andra vandrande arter såsom id, mört, gädda och abborre, säger Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt.
Finansiering av projektet är statliga fiskevårdsmedel förmedlade via Länsstyrelsen i Kalmar, Kalmar Sportfiskeklubb samt Kalmar kommun.

20160406_103124
Sportfiskarnas Olof Engstedt samt Hushållningssällskapets Carl Johan Månsson informerar markägare om åtgärden vid en av de tänkta åtgärdsplatserna vid Hultsby.