Levande vattendrag

Samordnade åtgärder för Levande Vattendrag

I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan.

Levande Vattendrag finansieras av:
SydOstleader (Levande Ljungbyån, mellan Ljungbyåns mynning och Krankelösa)
Jordbruksverket Havs och Fiskerifonden
Naturskyddsföreningens Miljöfond
Kalmar kommun
Nybro kommun

Under de kommande tre åren kommer naturliga bottnar återställas och strandmiljöer förbättras. Det kommer ocksåp byggas omlöp för fisk, så att de kan ta sig förbi små hinder och dammar och vandra fritt fram och tillbaka från havet genom bäckarna. Resultatet blir åar med högre artrikedom och bättre livsmiljöer för hotade arter som till exempel havsöring. En bonus är att arbetet kommer att leda till vackrare vattendrag, som dessutom bättre kommer att rena vattnet och därmed förhindra att föroreningar hamnar i Östersjön. Sammanlagt innebär detta en satsning på cirka 3,5 miljoner kronor.

Under de senaste tre åren har två samverkande vattenråd kartlagt problem i sina vattendrag och sökt samarbete med markägare, myndigheter och föreningar. Efter allt förarbete är det nu dags för genomförande av projektplanen som speglar helhetsgreppet som vattenråden vill uppnå för åarna.
Sammanlagt vill vi genomföra cirka 50 åtgärder: från att skapa vandringsvägar och lekbottnar för fisk till tillförsel av värdefulla strukturer i vattendragen. Yterliggare 4 möjliga åtgärder kommer redas ut.

Åtgärdsgenomförandet kommer ske i samverkan med markägaren, myndigheter, andra organisationer och experter. I ansökan ingår också kartläggning och uppföljning. Där det inte finns tydliga mottagare för skötseln kommer vattenråden jobba för uppbyggande av fiskevårdsområden, som på ett strukturerat sätt kan arbeta mot hållbara fiskbestånd.

Åtgärdskarta:
åtgärdskarta