Ljungbyåns Vattenråd

Ljungbyåns Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten.Vattenrådets verksamhetsområde är Ljungbyåns avrinningsområde.
Vattenrådet är ett samverkansorgan för vattenförvaltningsarbetet inom avrinningsområdet samt fungera som informationskanal mellan myndigheter och berörda aktörer/intressen.

Vision
Boende, myndigheter och verksamma i Ljungbyåns avrinningsområde har en allomfattande samsyn och jobbar tillsammans för en hållbar användning av vattenresursen Ljungbyån.

Mission
Vattenrådet skall vara en katalysator för att skapa en helhetssyn på vattenkvalitet, vattenhushållning och (biologisk) mångfald i Ljungbyåns avrinningsområde
Genom att vara:
• Kunskapsbärare och kunskapsspridare.
• Brobyggare, som främjar och faciliterar samverkan
• Samlare och spridare av lokalkunskap och goda förebilder.
• Pådrivare för att se till att bra åtgärder bli genomförda, genom att driva egna projekt och stötta verksamhetsutövare.

Långsiktiga mål (var är vi om 5-10 år):
Vattenrådet har bidragit till att kunskap om vatten och vattenförvaltning har ökat, genom att:
• Biotopkarterat hela Ljungbyåns huvud(?) flöde
• Samlat och förmedlat kunskap samt visat på helhetskonsekvenser, möjliga åtgärder och sammanhang i kommunikation med myndigheter, organisationer och enskilda. Vattenrådet har fått mer inflyttande och ökat kunskap och engagemang hos myndigheter och politiken.
• Utbildat elever och skolpersonal.
• Gjort en prioritetsplan för kulturella värden i och kring vattendraget
Vattenrådet har också:
• Tagit initiativ för at skapa fria vandringsvägar till och från Gårdsryd (Nybro vattenverk). Stöttat och genomfört andra småskaliga åtgärder i vattendragen som gynnar biologisk mångfald.
• Samlat kunskap och underlättat åtgärdsarbetet. Motverkat negativa effekter av utdikning.
• Bidragit till att befintliga föroreningar som finns kring ån har oskadliggjorts och hindrat uppkomst av nya

Verksamhet
Om avrinningsområdet
Protokoll och skrivelser

Print

Styrelse 2018:

Ordförande: Ola Sennefjord Jonsson, Hossmo FVO

Vice-ordförande: Lars Elfverson, LRF

Ledamöter:
Håkan Abrahamsson
Ann-Marie Petersson, Södermöre pastorat
Bo Nyman, SÖDRA
Kenneth Petersson, Nybro kommun
Anna Carnelius, Kalmar kommun
Annika Gans, Glasriketsguiderna

Ersättare:
Cathrine Johansson, SÖDRA
Mats Olsson, LRF
Linda Olsson, Nybro kommun
Maria Rudström, Glasriketsguidarna
Sofie Gustafsson