Norra Möre Avrinningsområden

Norra Möre Vattenråd omfattar ett antal avrinningsområden av olika storlek. Från norr till söder:
Nävraån, Kalmr norra kustmiljö (som omfattar bland annat Pikedala dike, Slakmöre kanalo ch Danesjö kanal.
), Snärjebäcken, Åbyån, Surrebäcken och Törnebybäcken. Även Dunö
Hela område är 731 km2 och en befolkning på mer än 51.000, inkl. Kalmar stad. Det finns tre kommuner inom dess gränser; Kalmar, Nybro och Mönsterås.

Norra Möre härad var ett 758 km2 härad i Småland som numera utgör delar av Kalmar kommun och Nybro kommun. Häraden omfattar nästan exakt samma område som vattenrådet jobbar med.

Olika underlag:
Kalmar_Sänrjebäcken_Nävra_Beskrivning (2012)
Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun 2014
Biotopkartering Snärjebäcken i Nybro kommun (2002)
fiskevårdsplan_Snärjebäcken_mfl
Beskrivning kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag
Kalkåtgärdsplan_SNH001_inkl_karta2010-12-21
Förslag Småskaliga åtgärder Norra Möre 2014, Ostkustens vattensamling

Klick på karta för större bild
Karta Snärjebäcken mfl_A4