Verksamhet Norra Möre Vattenråd

Sedan 2010 har vattenrådet initierat, stöttat och genomfört flera aktiviteter och åtgärder för ett bättre vatten.

Vattenrådet yttrar sig i relevanta samrådstillfällen.

Vattenrådet har deltagit i EU projektet MOMENT (2010-2012), Leaderprojektet Ostkustens vattensamling (2012-2014) och LOVA projekt ”vattenrådskartan” (2015-2017).

Vattenrådet har initierat biotopkarteringen av Snärjebäcken och inventerat möjliga småskaliga biotopåtgärder och börjat med åtgärder för oring i samarbete med Sportfiskarna och Hushållningsällskapet.

En arbetsgrupp i vattenrådet har kartlagt åtgärder för att minska läckage av näringsämnen till Östersjön, samt följer upp våtmarker i området på deras reningsfunktion.

Vattenrådet har flera projekt tillsammans med Kalmar kommun för att söka upp område för åtgärder, utbilda markägare samt genomföra åtgärder.
Nedstående näringsreducerande åtgärder har genomfört på initiativ eller med stöd av vattenrådet senaste åren:
– Fosforreducerande kalkdike vid Hultsby (2013)
– Återställa en fosforfälla vid Snärjebäcken (2014)
– Fosfordamm vid Trollhagen (Slakmöre dike) (2016)
– Utökning av Nyttorps våtmarker, anläggande av svämplan/tvåstegsdike, fosfordammar samt nytt inlopp våtmarkerna. (2016-2017)

Vattenrådet informerar, engagerar och utbildar. Bland annat genom:
– Skolprojektet Vattendetektiver
– Vattenvandringar, studiebesök och exkursioner
– Uppmärksamma Världsvattendagen 22 mars
– Delta i flera publika event och informera om vattenrådets arbete
– Delta i Höstbål för Östersjön (sista lördag i augusti)
Under 2017 kommer en upplevelsestig göras kring vattenväsen och folktro, projekt VattenInspiratörer.

Verksamhetsberättelse 2016 och plan 2017
Verksamhetsber 2015 och plan 2016
verksamhetsberättesle och plan 2014-2015
verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsredovisning 2011-2012