Samråd 2015-2021

Maj 2015:

Vattenråden har skickat yttrande om förslaget till förvaltningsplan och åtgärdsplan 2015-2021.

Läs mer:

Yttrande VM Norra Möre vattenråd maj2015

Yttrande VM Ljungbyåns vattenråd maj2015

Yttrande VM Hagbyåns_Halltorpsåns vattenråd maj2015

SAMRÅDSMATERIAL:

Förslag till Förvaltningsplan:
Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete i vattendistriktet.
Länk till förvaltningsplan

Förslag till Miljökvalitetsnormer
Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedömning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet.
Länk till Miljökvalitetsnormer

Tabeller med förslag på miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst:
Ljungbyåns avrinningsområde.

Hagbyåns avrinningsområde

Halltorpsåns avrinningsområde

Snärjebäckens avrinningsområde

Surrebäcken, Törnebybäcken och Åbyåns område

Nävraån

Förslag till Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning är att det ska vara
tydligt vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas på ett kostnadseffektivt sätt. Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet – en sammanfattning av dessa finns i det tryckta materialet medan de mer detaljerade analyserna finns tillgängliga på www.vattenmyndigheterna.se. Där finns även åtgärdsprogrammets miljökonsekvensbeskrivning.

Länk till Åtgärdsprogram

Specifika åtgärdsprogram- grupperad efter verskamhetsområde för vattenråden:
Hagbyåns- Halltorpsåns Vattenråd område
Ljungbyåns Vattenråd område
Norra Möre Vattenråd område

Sida om samrådprocessen på vattenmyndigheterna.se