Vattenråden har yttrat sig

Vattenråden har yttrat sig om väsentliga frågor i kommande vattenförvaltningscykeln.

Vattenråden i Ostkustens Vattensamling har organiserat ett antal samrådsmöten och skickat in ett gemensamt yttrande til Vattenmyndigheten.

Bland annat tycker vattenråden att:

  • Kommunen och vattenråden kan spela en viktig roll i att främja och genomföra lokala åtgärder. Samverkan med vattenråden bör formaliseras samt stöd till vattenrådet bör utökas och vara mer långsiktigt.
  • Vi är bekymrade över att det inte finns tillräcklig med pengar för fysiskt åtgärdsarbete till och med 2027. Regeringen har beviljat extra pengar för de kommande åren, men långsiktig finansiering behövs.
  • Åtgärdsprogrammen bör utvecklas som passar ett särskilt avrinningsområde, dess specifika problem och möjliga lösningar. Det är viktigt att åtgärdsprogrammet görs med helhetssyn. Olika problem hänger ihop. Avstämning behövs med bland annat regionala livsmedelstrategin, skogstrategin och klimatstrategin.
  • Myndigheterna bör främja försöksodlingar för minskad vattenförbrukning och näringsläckage hos engagerade jordbrukare. Ge de möjlighet testa, utvärdera och dela goda exempel som fungerar i praktiken på sina marker. Ta till vara och utveckla lokalkunskap.
  • Vi anser att vattenbristproblematiken och lösningen inte kan ses som ett separat ämne. Diskussionerna ska handla om en hållbar och resilient vattenhushållning där man också inkluderar frågor om markavvattning, risk på översvämningar och klimatanpassning.
  • Vill du läsa hela yttrande, finns det att ladda ner här.