Samordnade åtgärder för Levande Vattendrag

I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan.
Levande Vattendrag finansieras av:
SydOstleader (Levande Ljungbyån, mellan Ljungbyåns mynning och Krankelösa)
Jordbruksverket Havs och Fiskerifonden
Naturskyddsföreningens Miljöfond
Kalmar kommun
Nybro kommun

UPPDATERING MARS 2019:
Projekt levande vattendrag kan nu blicka tillbaka på nästan 2 år innehållsrik verksamhet.
Ett period fyllt av fantastiska naturmiljöer och fantastiska människor som blickar framåt. Genom att alla inblandade aktörer samverkar, respektera olika infallsvinklar och lyssna kommer man slutligen fram och möjliggör en åtgärd. När viljan och målet finns kan man göra det mesta, däremot kan vägen till målet vara lite slingrig.

OLIKA BIOTOPER FRÄMJAS
I projektet har utförts en större fiskerättsutredning, inventerats långbensgrodor och insektsmiljöer. Inventeringar som sen mynnat i förslag på förbättringsåtgärder som ska genomföras under sommaren 2019.
Vi har satt upp fågelholkar, vilket kan tyckas vara barnsligt enkelt! Men vi är inte alla lika, en gyllene regel gäller även inom djurlivet! Nu kan traktens strömstarar välja fritt bland nybyggda holkar som satts upp på strategiskt utvalda platser.

BIOTOPER FÖR FISK
Under våren 2018 var den efterlängtade biotopvårdsplanen gällande Ljungbyåns nedre del klar.
I den framkom olika tänkbara åtgärder och som ett led i levande vattendrag har det tillkommit fler åtgärder. Ett stort biotopvårdsprojekt vid Kölby satts igång under hösten 2018 och fortstätter under 2019. Utöver detta genomfördes flera mindra biotopvårdinsatser i Ljungbyån 2018 och redan i 2017 i Hagbyån och Halltorpsån. Elprovfiske visar att åtgärderna har gett direkt resultat med att öringen kommer och lekar i gruset.
Läs mer om olika delmoment:
Biotopvård i Hagbyån och Halltorpsån 2017
Biotopvård i Ljungbyån vid Kölby 2018-2019

VANDRINGSHINDER
Med hjälp av samverkan, svett och spett har vi även lyckats åtgärda flertalet partiella hinder i våra vattendrag. Genom handkraft har det möjlighetgjorts fria vandringsvägar. Det rör sig oftast om små åtgärder som gör stor nytta, se bilden nedan.

FOSFORFÄLLA
Under hösten 2018 har det anlagts en fosforfälla vid Hagbyån och fler är under projektering i kringliggande vattendrag. Med fosfordammarna minskar vi läckaga av fosfor och tillförsel av sediment till vattendragen.

Är ni intresserade av att medverka? Var inte rädda för att kontakta Ola 0480-450406.

Åtgärdskarta:
åtgärdskarta