Tillbaka till Levande vattendrag

Halltorpsån delades in i 2 delsträckor, till vilka olika åtgärdsförslag togs fram. Mer information om åtgärderna finns om du klickar på varje sträcka.

Sträcka 11
Sträcka 12

Mer information:
Biotopkartering Halltorpsån
Biotopvård i hagbyån och Halltorpsån 2017
Elfisken i Kalmar kommun 2020

Halltorpsåns avrinningsområde