Snärjebäcken är ett vattendrag med stor potential. Ån har värdefulla naturområden, flera viktiga arter finns i och i anslutning till ån. För att nämna några vandrande öring, kungsfiskare, id, lake och utter. Vi vill i ett samarbetsprojekt förbättra ån. Underlag för åtgärder har varit Biotopkartering Snärjebäcken. Målsättningen med åtgärder i Snärjebäcken är att gynna det unika fiskbeståndet beståndet av storvuxen öring samt stärka åns ekologiska status.

I 2016 och 2017 har det lagt ut ca 50 m3 lekgrus på sträckan Nöbble-Hultsby för att gynna den vandrande öringen.
Uppföljning av fiskbeståndet har gett löpande sedan 2016.

Kalmar kommun med Norra Möre vattenrådet är huvudman för projektet. Projektet leds gemensamt av Hushållningssällskapet och Sportfiskarna, delaktiga i arbetet är kommun, vattenråd, Kalmar kommun, markägarna och Kalmars sportfiskeklubb.

En film om arbetet i augusti 2017:

Havsöringen leker i grusbäddar i Snärjebäcken oktober 2017.

Arbetsområde (Karta från VISS):

Snärjebäcken biotopkarterades 2015, rapporten och mer information hittar du här: Biotopkarteringar