Norra Möre Vattenråd är ett samverkans- och diskussionsforum där det gemensamma målet är ett bättre vatten.
Norra Möre Vattenråd verksamhetsområde sträcker sig ut över hela avrinningsområdet av Törnebybäcken, Åbyån-Surrebäcken, Snärjebäcken och Nävraån-Danesjökanalen. Därutöver ingår grundvatten och hela kustområdet.

Norra Möre Vattenråd Verksamhetsplan 2024

Om avrinningsområdet
Vattenrådets verksamhet
Protokoll
Skrivelser och yttranden

Styrelse 2024:

Ordförande: Örjan Ivansson, privat
Vice ordförande: Lennart Wennmo, Skäggenäs SIOFö

Ledamöter:
Eilert Bergström, LRF
Leif Homström, Slakmöre bygdegård
Olof Engstedt, Sportfiskarna
Cathrine Johansson, Södra
Daniel Lindvall, Nybro Kommun
Malin Engdahl. Mönsterås kommun
Kaj Holst, Kalmar kommun
Cecilia Ahlgren, privat

Suppleanter:
Sara Paulsson, Kalmar kommun
Charlotte Andersson, Nybro kommun
Ulf Rönner, privat
Sune Axelsson, Slakmöre Bygdegård

Samordnare, sekreterare och kassör: Renate Foks, Kalmar kommun

Vattenrådets vision:
Vattenförekomsterna i våra avrinningsområden har god vattenkvalitet med välfungerande och artrikt biologiskt liv till nytta för allt levande för nuvarande och kommande generationer.

Mission:
Vi arbetar mot vår vision genom att:
– Främja samverkan mellan olika aktörer och myndigheter i kring vattenrådets vision. Tillsammans bidrar vi för att målen god status i vattendrag, grundvatten och kust-, och havsvatten nås enligt EU-vattendirektivet och Helcom Baltic Sea Action Plan.
– Skapa helhetssyn kring vattenförvaltning i våra avrinningsområden, med hänsyn till biologin, kemiska ämnen och vattenflödet. Genom att öka kunskap om problematiken, lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder och rätt skötsel.
– Ta initiativ för och genomför åtgärder för bättre vattenkvalitet (natur, djur och kultur)
– Kommunicera vattenfrågor och sprida kunskap till barn och vuxna
– Vara rådgivare och framföra åsikter gentemot myndigheter och andra aktörer

Långsiktiga mål (var är vi om 5-10 år):
– Vattenrådet har ökat kännedom om vattnets status i vattendragen och kustmiljön i verksamhetsområdet genom provtagning och kartläggning.
– I samverkan med olika aktörer, tar vattenrådet fram åtgärdsplaner för att uppnå målet god status. I åtgärdsplanerna kartläggs kostnadseffektiva åtgärder.
– Vattenrådet är rådgivare till markägare och tar initiativ för att genomföra åtgärder. Vattenråden genomför, i samverkan med andra aktörer, minst en åtgärd per år.
– Våra vattendrag är frigjorda från vandringshinder och livsmiljöer för nyckelarter har förbättrats.
– Vattenrådet jobbar aktiv med rådgivning och framför åsikter kring ärende som berör vatten i våra avrinningsområden.
– Vattenrådet arbetar aktivt med kommunikation med allmänheten, speciella målgrupper och skolor i verksamhetsområdet.