Samordnade åtgärder för Levande Vattendrag
I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att restaurera Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån och därmed återskapa livsmiljöer för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan.
Ladda ner broschyren ”Levande Vattendrag”

Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån är typiska vattendrag för södra Sverige. De är relativt små och uppnår inte god ekologisk status på grund av att vattensystemen har genomgått flera förändringar under lång tid, till exempel: anlagda dammar, rättningar, rensningar, utdikningar och vattenreglering. Konkret leder det till att många arter som borde finnas i vattendragen inte finns eller har svårt att reproducera eller etablera sig, till exempel havsvandrande fisk som havsöring, ål, bäcknejonöga, id, vimma och gädda.

Här kan du läsa mer om åtgärderna i vattendragen:
Ljungbyån
Hagbyån
Halltorpsån

Här finns en karta som visar åtgärdernas geografiska plats:
Vattenrådskartan

Levande Vattendrag finansieras av:
SydOstleader (Levande Ljungbyån, mellan Ljungbyåns mynning och Krankelösa)
Jordbruksverket Havs och Fiskerifonden
Naturskyddsföreningens Miljöfond
Kalmar kommun
Nybro kommun

Är ni intresserade av att medverka?
Var inte rädda för att kontakta Ola 0480-450406.