Vill du veta mer om vårt gemensamma vatten? Kanske vill du veta mer vad vattenråden gör och vad du kan göra? Här kommer några svar:

En bra introduktion: En liten bok om vatten (pdf)
Vad är ett vattenråd? (länk)

Vattendirektivet: mm:
Introduktion om vattendirektivet (länk)
En presentation om vattenförvalting och vatendirektivet (pdf)

Information om vatten nära dig:
Sveriges vatteninformationssystem VISS (hitta ditt vatten på en webbkarta)(länk)
Vägledning hur du använder VISS (länk)

FILMER

Våra egna filmer:

Biotopvård i Snärjebäcken 2017

Provtagning i Torsbäcken och Snärjebäcken 2018-2019

Övervakning av vattnet:
Hur Sverige övervakar vattnet (pdf)
Film om vattenkemi och provtagning:

Film om inventering av bottenfauna:

Film om inventering av kiselalger:

Minst 15 saker som vi kan göra för att skydda vårt vatten:

Alla:
1. Ta reda på att din enskildda avlopp uppfyller kraven (länk)
2. Undvik bekämpningsmedel i trädgården (länk)
3. Spola inte ner kemikalier, färg och mediciner (länk)
4. Tvätta bilen miljövänligt

Skogsägare:
5. Bevara och utveckla kantzoner

6. Undvik köra intill vattnet

7. Dela i kursen “Skogens vatten”, en kurs om vattenhänsyn i skogen.

Lantbrukare:
8. Anlägga våtmarker (från idé till våtmark, pdf) eller besök Våtmarksguiden (länk).
9. Anlägga skyddszoner (pdf)
10. Anlägga tvåstegsdiken:

11. Anlägga en fosfordamm:

12. Arbeta med strukturkalkning (på lerrika jordar):

13. Delta i Greppa Näringen (länk)

Markägare:
14. Biotopvård, till exempel anlägga lekbottnar:

15. Hjälp rovfisken komma tillbaka till Östersjön: anlägg en gäddvåtmark
Vår ligger lämpliga områden? (pdf)