Tillbaka till Levande vattendrag

Ljungbyån har genomgått flera förändringar under lång tid, till exempel anlagda dammar, rätningar, rensningar, utdikningar och vattenreglering.  Under de senaste tre åren har Ljungbyåns vattenråd kartlagt problem och gjort en åtgärdsplan ”Levande Vattendrag” tillsammans med markägare, myndigheter och föreningar. Vattenrådet har genom Kalmar kommun sökt bidrag hos Jordbruksverket Havs och Fiskerifonden och Naturskyddsföreningens Miljöfond. Åtgärder i nedre delen av Ljungbyån avser att återställa lekbottnar och utföra biotopvård med block och sten för vandrande fiskarter, främst öring. Målsättningen med åtgärderna i Ljungbyån är att gynna det unika fiskebeståndet, beståndet av fullvuxen öring samt stärka åns ekologiska status. Genom att förbättra förutsättningarna för vandrande fiskarter stärker vi bestånden både lokalt och uppströms. Målsättningen är att det skall vara möjligt för fisk att vandra tur och retur till Nybro.

Ljungbyån delades in i 7 delsträckor, till vilka olika åtgärdsförslag togs fram. Mer information om åtgärderna finns om du klickar på varje sträcka.

Sträcka 1
Sträcka 2
Sträcka 3
Sträcka 4
Sträcka 5

Sträcka 6
Sträcka 7

Ljungbyåns avrinningsområde
Ljungbyåns avrinningsområde