Vad är ett vattenråd?
Vattenråd är ett lokalt samverkansorgan. Vattenråden arbetar för att tillsammans skapa förståelse för de vattendrag som finns nära oss och vad man kan göra för att förbättra vattnets status.

Några aktiviteter vattenråden kan arbeta med är:

  • Informationspridning och utbildning
  • Samråd och remiss
  • Åtgärder och förbättring

Styrelse
I de olika styrelserna finns representanter från kommuner, markägare, fiskerinäring, natur/kustmiljö, privatpersoner med flera.

Avrinningsområde
Vattenråden ska representera alla intressen i avrinningsområdet och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta. Rådens uppgift är att fungera som ett lokalt forum och en dialogpart till myndigheter för vattenfrågor.

Vattenråden som numera ingår i Ostkustens Vattensamling är:
Norra Möre Vattenråd
I vattenrådet ingår flera mindre vattendrag: Nävraån, Danesjökanalen, Åbyan, Surrebäcken, Snärjebäcken och Törnebybäcken.

Ljungbyåns Vattenråd
Ljungbyåns avrinningsområde omfattar en stor del av Nybro kommun, samt flera tätorter i Kalmar kommun. En del av ån är dessutom klassat som Natura 2000 område. Jonsson

Hagbyåns & Halltorpånsvattenråd
Åar som rinner genom södra delar av Kalmar kommun, och en mindre del genom Nybro Kommun.

Samarbete
Som resultat av tidigare samarbetsprojekt, har vi ett nära kontakter och samarbete med andra vattenråd i Kalmar län
Gemensamma projekt drivs som del av nätverket
Kalmarsundskommissionen

BLI MEDLEM!
Man kan bli medlem genom att skicka ett mail till info -a- vattensamling.se med namn, epost och namn på vattenrådet man vill bli medlem i. Styrelsen godkänner medlemsskapet.