Tillbaka till Halltorpsån

Halltorpsån: mynningen – överledning till Hagbyån.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi, konnektivitet och näringsämnen bedöms ha måttlig status. Fosfor nära måttlig status

11a-11c             Projektera biotopvårdande åtgärder och tillstånd
Åtgärder innefattar anläggandet av lekbottnar och biotopvård med block och sten. Den 6 september 2017 skapades det nio nya lekbäddar och flertalet uppväxtmiljöer. Under dagen lades totalt 29 ton lekgrus ut och 6,5 ton stor sten. Detta utfördes med hjälp av konsult och ideella krafter från vattenrådet. Innan åtgärd lastades lekgrus och ståndplatssten av på strategiska platser för att kunna använda maskin för att få ner materialet i ån.  Värt att tänka på är att gärna samlasta av materialet på en hårdgjord. Detta för att ej få med organiskt material ner i ån.Vid arbetsdagen användes en frontlastare med bra räckvidd som en lokal lantbrukare med lokalkännedom hade. Dessutom ställde han upp som maskinförare. Med materialet väl i ån användes sedan skyfflar, krattor, spann och muskelkraft för att få var sak på rätt plats. Värt att poängtera att arbetsledningen är viktigt när det blir många på liten yta. Då kan det vara smart att sprida ut sig och jobba på olika områdena, för att inte gå på varandra. Nedan kan två exempel på lekområden ses. Båda resulterade i lekande fisk redan hösten 2017.

Lilla Namnerum
St. Namnerum

11d       Anlägga fosforfälla vid mynnande dike.
I ett initialt skede hittade vi en mycket lämplig plats för åtgärd nära mynningsområdet. Men det visade sig att denna markägare var mitt uppe i en process med Länsstyrelsen. Markägaren hade ett projekt på gång som skulle gynna vår tanke med att fånga upp kväve och fosfor. Därför letade vi oss uppströms och hittade då en lämplig plats för anläggning av fosforfälla, efter att fältbesök och analysering via kartor.

En skiss togs fram över detta område och kontakt med markägare togs. Tillsammans gjorde vi ett och fältbesök och vid detta besök visade det sig att källan var känd i närområdet dessutom enkel att åtgärda. Problemet med de höga värdena visade sig att till stor del komma från ett par närliggande fastigheters enskilda avlopp som var bristfälliga. Med anledning av att vi inte hade rådighet över enskilda avlopp lämnades ärendet vidare till miljöinspektion. Miljöinspektionen visade på att det var ett par fastigheter som inte var anslutna till det kommunala avloppsnätet utan avloppet var kraftigt bristfälligt. Efter detta har fastigheterna kopplats till det kommunala nätet då detta var precis angränsande. Resultatet blev dels en stor kombidamm i mynningsområdet som markägaren själv anlade samt att källan till utsläpp blev ett ärende.

11h       Åtgärda det partiella hindret vid Vinterbo
Fiskpassage är möjlig men behöver underlättas.

Hinder Vinterbo, före åtgärd
Hinder Vinterbo, efter åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

11i         Manuellt åtgärda det partiella hindret vid Inges damm
Fiskpassage är möjlig men behöver underlättas. Under 2018 förbättrades förutsättningarna för att allt djurliv skall kunna förflytta sig uppströms i Inges damms västra ådra.  Hinder förflyttades men fortfarande är fallhöjden något hög vid låga vattenflöden.

11j         Projektering av fiskväg samt hållbar lösning för den otäta dammen vid Ossians damm i Påryd.
Detta ärende visade sig redan ligga under Kalmar kommuns Projekt och exploateringsenhet, men Projektsamordnare för mötet var med på ett par möten gällande Ossians damm.

En utredning gjordes av Hushållningssällskapet och Eco-com kring Ossians damm där förslag och värderingar togs fram inom projektet. Dessutom gjordes ytterligare en utredning av Fiskevårdsteknik för att om möjligt lagligförklara dammen då åtgärder redan genomförts. Här är i skrivande stund ej klargjort hur framtiden blir. Men projektet har visat på en riktlinje.

11k       Holkar för strömstare på lämpliga strömsträckor
Holkar för strömstare har satts upp i samarbete med Nybro fågeklubb.

Hagbyån                                                                                                                      Sträcka 12