Åtgärdssamordnare Ola Jonsson Sennefjord berättar om biotopvårdsarbete i Ljungbyån vid Källängen och Kölby hösten 2018:

Ja då var dagen kommen för det riktigt stora projektet i projektet. Det som bara var en liten del växte och blev ett stort projekt i projektet.
Efter att erforderliga ansökningar, tillstånd och intyg skaffats var det dags för att göra verkstad.

För att påbörja projektdel 1 gjordes en provgrävning. Resultatet visade på att de gamla rensmassorna ej innehåll några föroreningar vilket var en förutsättning för att kunna fortsätta. och att en stor del var lämpliga i ett kommunalt byggprojekt. Med andra ord blev den stora mängden massa 25 000kbk som var ett problem en möjlighet genom att det var en börda för oss, men en tillgång för ett annat kommunalt projekt.

Den 15 oktober påbörjades sen det landbaserade åtgärderna. Grävmaskinen försåg två dumprar som i skytteltrafik forslade bort de stora rensmassorna som utgjort en stor vall mot åns norra del.
Under drygt 5 veckor växte svämplaner fram och den gamla rensvallen försvann och återskapade en mer naturlig miljö. De stora mängderna massor på 25 00 kbm var initialt ett problem, men eftersom den enes börda kan vara den andres tillgång så hittade vi lösningar. Det gäller bara att se lösningarna!
Massorna som forslades bort sorterades i olika högar för att kunna återanvändas på rätt plats igen.
Matjordslagret lades tillbaka för att gynna den lokala faunan och de massor som var ämnade för kommunens tomtmaterial kördes bort till södra Ljungbyholm.
Död ved som fanns i området lades upp i svämzoner och kringliggande miljöer.

Sten och block sorterades för sig för att under sensommaren 2019 åter komma tillbaka i Ljungbyån.
Då ser vi fram emot arbetet del 2 i projektet, som handlar om att återskapa lekbottnar, ståndplatser och uppväxtmiljöer på samma sträcka.

Följ arbetet i bildpresentationen nedan.

[slideshow_deploy id=’2044′]