senaste nytt

Ostkustens Vattensamling

3 days 1 hour ago

En internationell utblick: stort restaureringsprojekt i Tjechien har restaurerat 243 ha våtmark, 37 km diken och 4,5 km vattendrag life.npsumava.cz/en/2021/01/11/2020-restoration-season-overview/

Ostkustens Vattensamling

3 weeks 6 days ago

I Finland har de mätt vattentemperatur i Östersjön sedan 1927 "Vi har haft ett ökat medeltal på 2 grader sedan 1990, sett ur det långa perspektivet har det gått nästan spikrakt uppåt sedan dess. Även om den absoluta förändringen inte är så stor, innebär det ökad sannolikhet för feberfrossa."

Ostkustens Vattensamling

1 month 3 weeks ago

Biotopvård har effekt. Fortsatt finns väldigt mycket att göra för att gynna fisken i de tre vattendragen och de har alla tre en enorm potential. Så sammanfattas rapporten från elfiskeundersökningen som gjorts i tre vattendrag i Kalmar under hösten 2020. Flera projekt med åtgärder förbättra lek- och vandringsmöjligheter för fisk har genomförts i Kalmar kommun de senaste åren. Genom elfisket kan man bedöma status och naturvärde av en sträcka i ett vattendrag och utvärdera utfallet av olika vattenåtgärder. Elfisket ger inte bara en god indikation på statusen hos fisken utan är ofta tydligt sammankopplat med andra biologiska värden. Elfisket har

Ostkustens Vattensamling

2 months 2 weeks ago

Äger du torvmark med granskog? Och har du granbarkborreangrepp? Då har du världens bäste förutsättnignar at anlägga en våtmark och gö en stor insats för klimatet och vattnet. Bli inspirerad av denna filmen. Ta kontakt med din kommun att få hjälp. Sök LONA-bidrag för att projektera en våtmark på din mark. Nästa omgång att söka LONA-bidrag slutar sista november!

Ostkustens Vattensamling

2 months 2 weeks ago

Det har anlagts flera våtmarker i vårt verksamhetsområdet senaste året. Den senaste anlades vid Törnerum i oktober i år. Fint resultat av samverkan mellan markägare, kommunen och Sportfiskarna.

Ostkustens Vattensamling

2 months 3 weeks ago

Skydda våra vikar Grunda vikar som är skyddade från vågor och erosion med mer stillastående vatten som värms upp är viktiga miljöer för så väl växter som fiskar och andra djur. Gäddan är ett exempel på en fisk som trivs i dessa vikar. Gäddan leker på grunda områden som värms upp fort på våren. De vill också ha någon form av växtlighet som romkornen kan fästa vid. Många ytor som översvämmas på våren har dikats ut för att få mer jordbruksmark, vilket har gjort det svårt för gäddan att hitta lämpliga platser för sin lek. Även vassen är en viktig

Ostkustens Vattensamling

2 months 4 weeks ago

Båtbottenfärger TBT var förr en vanlig och effektiv biocid i båtbottenfärger. Tributyltenn, TBT är extremt giftigt för de flesta vattenlevande organismer och är numera helt förbjudet i båtbottenfärger. För fritidsbåtar har det varit förbjudet ända sedan 1989 men ändå visar mätningar fortfarande höga halter av TBT. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven. En båt med gammal färg som innehåller TBT ska saneras eller målas med spärrfärg. Det råder dock osäkerheter kring spärrfärgernas effekt mot läckage av TBT. Det är viktigt att komma ihåg att även om båtbottenfärgen

Ostkustens Vattensamling

3 months 4 days ago

Fritidsbåtars påverkan på våra kustmiljöer Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter. Samtidigt är trycket på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten. Genom strandexploatering, hög näringsbelastning och fiske påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgående effekter på kustens ekosystem och ekosystemtjänster. Strandnära byggande visar på en fortsatt ökad fragmentering av strandlinjen, där påverkanstrycket är som högst för de riktigt grunda vattenområdena, och avtar ut mot djupare vatten. Ofta medför strandnära bebyggelse även en ökning

Ostkustens Vattensamling

3 months 6 days ago

Söndagen den 27 september 2020 anordnades en informationsträff ute på Revsudden. Det var vattenråden tillsammans med Kalmar kommun, LNU och SVOIF som bjöd in boende i närområdet för att berätta om provtagningen som gjorts i Snärjebäcken och i dragsviken, om hur vi ska skydda och vårda våra viktiga vikar samt om en giftfri trädgård. Det informerades även om en ny båtbottentvätt, om giftfri båtbotten och om fritidsbåtars påverkan på grunda havsvikar. Det presenterades också en karta med genomförda, pågående och planerade åtgärder för att få en bättre vattenstatus i vattendrag och vikar. Dagen avslutades med en tipspromenad med en del

Ostkustens Vattensamling

3 months 3 weeks ago

Vatten är liv... och konstig.. och utomjordisk.
Vi är vatten-samling 🙂