Projektet kommer att pågå under perioden 2020-2023.

Detta är ett gemensamt projekt med Norra Möre vattenråd, Ljungbyåns vattenråd och Hagbyåns-Halltorpsåns vattenråd.

Projektets mål är att:

  • Ta fram och förbättra underlag och kunskap om vattendragen.
  • Ta fram åtgärdsplaner för alla huvudavrinningsområden
  • Genomföra utbildningsinsatser för markägare, skolor och allmänheten.

Syftet är att öka kunskapen och engagemanget hos allmänheten samt att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att få ett bättre vatten och ett renare Östersjön.