Leaderprojektet Ostkustens Vattensamling syfte är att ge vattenråden möjlighet och kunskap att verka för ett bättre vatten och har därför organiserat en rad aktiviteter:

Experter
Mellan 2012 och 2014 har vi under flera tillfällen bjudit in experter och andra föreläsare för att lära mer om bland annat fiskekologi, kulturhistoria vid vattendrag, dricksvatten- och dagvattenhantering och kartsystemet VISS. Ett antal seminarier organiserades om våtmarker och kalkdiken som näringsfälla. Vattenråden har också varit på studiebesök hos markägare och företag för att titta på konkreta åtgärder och lösningar.

Vandringar
Vi har nått över 200 personer genom våra publika aktiviteter. Vattenråden organiserade flera vattendragsvandringar: Två längs Hagbyån (2012 och 2013),en längs Halltorpsån (2012), en längs Snärjebäcken (2011), en längs Surrebäcken (2012), och en heldags vattenexkursion längs Ljungbyån 2013. Dessutom visades under stor intresse ett antal nyanlagda våtmarker på Öland under 2012 och 2013. November 2014 invigdes dessutom en genom Ostkustens finansierad våtmark på södra Öland.

Skolprojektet
I projektet utvecklades en vattenlåda, med fältmaterial och läromedel kring vatten. Genomfört fältutbildning av lådan med alla lärare i Rocknebyskolan och Rockneby fritidsgård. Vi har också drivit ett mindre projekt under Världsvattendagen 2013 då vi utmanade skolor och restauranger att servera kranvatten under Världsvattendagen. Tre skolor och sju restauranger deltog.

Utställning
En miniutställning togs fram om vattenrådens arbete som reser runt på bibliotek i området.

Studier
Provfiske på Mört utfördes i Halltorpsån och Nävraån. Studien ledd bland annat till förslag för biotopåtgärder i Halltorpsån.
Arbetsgruppen ”Uppföljning fosforfällor och våtmarker” utvecklade en uppföljningsmetod för våtmarker och fosforfällor. Genomförda uppföljingstudier visar att våtmarker och fosforfällor i vårt område har ett renande effekt. Tyvärr går det inte än att kvantifiera effekten pga av höga mätosäkerheten.

Restaurering av våtmarker
Två våtmarker restaurerades. En våtmark restaurerades med stöd av Leaderprojektet (Vassmolösa, Ljungbyåns avrinningsområde). Den andra restaureringen (Gräsgärde, Hagbyån) finansierades med landsbygdsstöd för våtmarker.

Anlägga ett kalkdike/fosforfälla
vid fiskeodlingen i Hultsby, Snärjebäcken.
Kalkkross har lagts ut i ett dike för att maximera reningen av fosfor från odlingsdammen. Projektet betalade material och grävarbete, markägaren arbetade ideellt. Uppföljning skedde under projektets gång.

Gäddvåtmark Parboäng
På initiativ av Ölands Vattenråd genomfördes en förstudie kring en möjlig gäddvåtmark på södra Öland. Fältbesök och markägarträffar, projektplan, tillstånd och till slut anläggande av våtmarken hösten 2014. Projektplanen visade att anläggande skulle kosta det dubbla som projektet har i investeringsbudgeten. Ansvarige för våtmarken, Sportfiskarna, sökte resterande finansiering hos LOVA.

Återskapa svämplan Tokabo .
Genom att lägga trummor under en körväg återskapas en översvämningsplan längs med Hagbyån. Projektet betalar material, markägaren arbetade ideellt.

Diverse småskaliga (biotop)åtgärder med ideella krafter
Vassklippning längs med vikar och badstränder under regi av Kalmarsunds Kustmiljöförening. Olika arbetsgrupper i Nyttorp, Slakmöre, Fågelsudd, Boholmerna och Ekenäs. En arbetsgrupp har restaurerad sjöängarna vid Ekenäs.
I vattendragen Strömmen och Silverbäcken har Ölands Fiske och Trollingsförening lagt ut lekgrus. I Halltorpsån gjorde Hagbyåns-Halltorpsåns Vattenråd detsamma.

OVS LEADER