Tillbaka till Hagbyån

Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund – Svartabäcken.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet bedöms ha måttlig status. Fosfor nära måttlig status.

8b -8c Lekbottnar nedströms Väntorp samt biotopvård med block och sten
I Maj 2017 genomfördes en fältdag tillsammans med Ecocom och markägare för att lokalisera lämpliga platser inför kommande åtgärder. I slutet av augusti samlades ideella krafter, markägare, konsulter och vi i Projekt ”levande vattendrag” för en åtgärdsdag i Hagbyåns nedre del. Under dagen skapade vi 9 större lekbäddar och en stor mängd uppväxtmiljöer med större sten. I September 2017 var vi tillbaka i Hagbyån men nu längre upp i vattenssytemet där anlades 9 nya lekbottnar och flertalet uppväxtmiljöer. Även ett partiellet hinder togs bort. Totalt tillfördes det 41 ton lekgrus och 5,2 ton storsten på 3 lokala områden under dessa två arbetsdagarna.

Totalt anlades 18 stycken nya lekbottnar och flertalet uppväxtmiljöer skapades. En av markägarna tillika fiskerättsinnehavare var maskinförare under dessa åtgärder. Vilket var ett vinnande koncept på denna plats, då det var lämpligt att använda hans maskin vid just dessa platserna.

8e Omlöp Väntorp
Samtal har förts med Kalmar vatten och fortlöper med en konstituerad arbetsgrupp.  En ändring av vattendom kommer att krävas och olika åtgärdsförslag har tagits fram under projekttiden från olika konsulter. Åtgärderna vid 8e och 8f är sammankopplade via vattendomen så vid åtgärd krävs att båda fysiska platserna tas med i beaktning.

8f           Åtgärda hindret i sidofåran vid Lindforsen
Åtgärden utförs genom att höja botten nedströms och samtal har förts med Kalmar vatten som äger vattendomen.

8g           Åtgärda det partiella hindret vid Västragårdarna, Mortorp.
Den 18 Juni 2018 åtgärdades det partiella hindret för hand. Med hjälp av såg, spett och svett gjorde vi tillsammans med två konsulter det möjligt för fisk att åter vandra fritt upp och nedströms i den södra delen av fåran.

Västragårdarna före åtgärd
Västra gårdarna efter åtgärd

8h          Anlägga fosforfälla vid mynnande dike.
Under 2018 genomfördes denna åtgärd med hjälp av bandgrävare och dumpers, en mycket fin och lyckad åtgärd. Under 2018 anlades det en fosfordamm i mynnande dike till Hagbyån i området runt Igelösa kvarn.

Forfordamm vid Igelösa kvarn

8j            Skapa och förbättra insektsmiljöer i vattennära zon
Vide och sälg utgör en viktig pollenresurs under tidig vår för insekter och skapar även lämpliga bomiljöer för olika insekter. I landskapet vid Tvärskog-Mortorp finns det sandiga marker med dokumenterad förekomst av rödlistade insekter som kommer att gynnas av föreslagna åtgärder. Inventering av området kommer utföras innan åtgärder påbörjas för att identifiera lämpliga platser för åtgärder, viktiga insektshabitat samt översiktlig artförekomst. Åtgärden kommer inkludera samråd och information om insektsvärden till berörda markägare. Åtgärderna följs upp genom okulär besiktning i fält.

Åtgärdsplan insekter vid Ljungbyån och Hagbyån (pdf)

Ljungbyån                                                                                                                      Sträcka 9