Tillbaka till Hagbyån

Hagbyån: Svartabäcken – Jansabäcken.
Ekologisk status: Måttlig.
Konnektivitet bedöms ha dålig status

9a          Åtgärda partiellt hinder i Runtorp
Åtgärd utförs genom påbyggnad för att skapa ett överlöp.
Projektet visade sig vara mångt större än budget, då borttagning av hinder även innebär en rasrisk. Under betongen finns fina sten och grusbottnar.

9b          Projektera biotopvårdande åtgärder och tillstånd

9c           Åtgärda det partiella hindret nedströms Långaström
Åtgärden utförs för att underlätta för svagsimmande arter som mört och id. Genomfördes tillsammans med två konsulter under en dag för hand.

9d          Biotopvård med block och sten

9f           Gynna naturvärden med koppling till träd i svämzonen
Åtgärden genomförs genom framröjning av spärrgreniga lövträd och ökad mängd död ved i olika dimensioner. Åtgärden syftar primärt till att gynna skalbaggar, mossor och svampar som är beroende av fuktig död ved, samt att röja fram uppvuxna ekar i svämplanet. Miljöer för åtgärden utgörs främst av sumpskogar uppströms Runtorp alternativt på sträckor nedströms Runtorp eller nedströms Tvärskog. Åtgärden kommer inkludera samråd och informationinsatser om naturvärden vid vatten till berörda markägare. Åtgärden kommer föregås av inventering av lämpliga platser samt beskrvning av de naturvärden som gynnas på dessa platser, åtgärden kommer följas upp med bedömning i fält.
Åtgärdsförslag för död ved i svämplan (pdf)

Sträcka 8                                                                                                                      Sträcka 10