Tillbaka till Halltorpsån

Halltorpsån: överledning till Hagbyån – källan.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet bedöms ha måttlig status

12a        Åtgärda mindre hinder uppströms Påryd
Fiskpassage är möjlig men behöver underlättas. Ett mindre partiellet hinder åtgärdades under sensommaren 2018. Detta genom att flytta några stenar och ta bort den dämmande funktionen. En liten enkel åtgärd som gör stor skillnad för den biologiska mångfaldens möjligheter att förflytta sig uppströms.

Före åtgärd
Efter åtgärd

Sträcka 11                                                                                     Levande vattendrag