Tillbaka till Ljungbyån

Ljungbyån: Råsbäcken – Holmabäcken.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet: bedöms ha måttlig status.   

2a-2b   Lekbottnar uppströms Krankelösa.
Vid inventeringar och åvandring tillsammans med konsulter bedömdes denna sträckan redan ha goda förutsättningar på lämpliga lokaler, vilket gjorde att dessa resurser flyttades till åtgärdspunkt 2c-2d där åtgärdsmedel skulle göra större nytta.

Krankelösa efter utförda åtgärder

2c-2d Biotopvård nedströms dammen i Krankelösa.
Åtgärden genomfördes i augusti 2018 i samband med åtgärd 1b -1c. Fem nya lekbottenområden skapades och därtill mängder med nya uppväxtmiljöer. Sex kubikmeter med lekgrusmaterial samt en stor mängd större sten lades ut i å-fåran.

2f           Skapa och förbättra insektsmiljöer i vattennära zon
Vide och sälg utgör en viktig pollenresurs under tidig vår och skapar även lämpliga bomiljöer för olika insekter. Området runt Krankelösaholm hyser artrika och torra betesmarker med stor potential för ett rikt insektliv. Krankelösa besöktes av konsulter som ansåg att platsen inte behövde aktiva åtgärder då området redan hyser höga naturvärden. Berörda markägare har informerats om att deras marker hyser höga naturvärden och att de inte bör röja vide och sälg utifrån detta perspektiv

Åtgärdsplan insekter vid Ljungbyån och Hagbyån (pdf)

2g           Förbättra lek- och övervintringsmiljöer för långbensgroda
Långbensgrodan är rödlistad som nära hotad (NT) men har varit sårbar (VU) de senaste 4 rödlistorna (sedan 2000) och ingår i åtgärdsprogrammen för hotade arter. Vattenssamlingar i ett gammalt kvillsystem i Ljungbyån vid Krankelösaholm hyser troligen den nordligaste livskraftiga fastlandslokalen för arten. Åtgärder för att stärka beståndet bedöms vara prioriterat och följs upp genom inventering av lekvatten. I början av 2019 genomfördes åtgärder i området i form av flyttande på ett litet antal stenar som utgjorde hinder för vattnet. Vattensamlingarna hyste ingen fisk utifrån de iakttagelserna vi gjorde. Det kunde säkerställdes att vattenområdena torkade ut snabbt efter genomförd åtgärd och vid nästa besök i april kunde åtskilliga grodor inventeras.
Inventering av groddjur i Kalmar kommun 2020
Åtgärdsförslag långbensgroda nedre Ljungbyån (pdf)
Mer information om långbensgrodan.
         

Sträcka 1                                                                                                                      Sträcka 3