Tillbaka till Ljungbyån

Ljungbyån: Holmabäcken – Smedstorpsån.
Ekologisk status: Måttlig.
Konnektivitet: bedöms ha måttlig status

3a och 3c           Överlöp vid Harby kvarn
Markägare kontaktas och de kan tänka sig att sänka fördämningen i västra delen av dammen för att på så sätt öka vandringsvägarna. Nedströms görs ett enkelt överlöp under våren 2019. Markägaren har tagit bort 1–1,5 dm av betongen på västra sidan, då västra sidan av dammen utgjorde en lågpunkt och för att det var den bästa platsen för att skapa ett möjligt överlöp. Nedanför skibordet skapades även små pooler som gjorde att fallhöjden blev mycket mindre.

3b          Sedimentprovtagning i anslutning till byggnation av fiskväg
Åtgärd 3b förfaller då det ej byggs en fiskväg.

3d          Lekbottnar uppströms Krankelösa
Nya lekbottnar bedömdes inte vara nödvändiga då det redan fanns fina bottensubstrat. Dessa frigjordes genom att använda hartijokimetoden, där man använder material som redan finns i bäcken men flyttar på större sten och silar bort substrat som täcker lekgruset. Manuell handkraft användes för att flytta stenar till lämpligare platser.

Sträcka 2                                                                                                                      Sträcka 4