Tillbaka till Ljungbyån

S:t Sigfridsån: Västrakullabäcken – Bolanders Bäck.
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet: bedöms ha måttlig status

5a-5b   Projektera biotopvårdande åtgärder och tillstånd
Sträckan från Gisslabo och uppströms är kraftigt rensad och sänkt mer än 1 meter. Efter fältbedömning med konsulter kom vi fram till att vi inte kommer kunna göra så mycket nytta för biotopen genom att anlägga nya lekbottnar. Sträckan behöver ses över som en helhet, med tanke på att det finns inget som håller lekbottnarna kvar i form av större sten. En punktinsats, som att anlägga lekbottnar lokalt hade kunnat utgöra en kommande bank som i sin tur skulle kunna utgöra ett hinder på sikt.

Däremot har kontakt tagits med FVO tillika markägare i ett möte för att på sikt göra åtgärder, om intresset finns. Då handlade det om allt från biotopvård i ån för djurlivet i vattnet såväl som insektslivet uppe på land intill ån. Mötet hölls i februari 2020.

5c           Elfiskeundersökning
Har gjorts samtidigt som elfiskeuppföljningen i Ljungbyån (1g). På de lokaler där det finns en elfiskeplan har elfiske genomförts.
Elfiske är en provfiskemetod där en man använder en elektrisk spänning för att fånga fisken i en håv. Fiskarna bedövas av den elektriska spänningen dras mot pluspolen på elfiskestaven. Fisken kan enkelt fångas i en håv och bedövningen släpper kort efter att elen stängts av. Fisken kan sedan artbestämmas, mätas och vägas innan den släpps tillbaka i vattendraget igen.
Elfiskeundersökning 2019 (pdf)
Elfisken i Kalmar kommun 2020

Elfiskeutrustning

5d          Fiskväg förbi det definitiva vandringshindret vid Nybro vattenverk.
Nybro kommun jobbar med att åstadkomma fiskväg förbi vattenverket och dammen för att kunna göra det möjligt för fria fiskvägar upp i Nybro samhälle.

5e          Skapa och förbättra insektsmiljöer i vattennära zon
Vide och sälg utgör en viktig pollenresurs under tidig vår och skapar även lämpliga bomiljöer för olika insekter. Området runt Gårdsryd hyser sandiga marker med dokumenterad förekomst av rödlistade insekter som kommer gynnas av föreslagna åtgärder. Inventering av området för att identifiera lämpliga platser för åtgärder, viktiga insektshabitat samt översiktlig artförekomst kommer utföras innan åtgärder påbörjas. Åtgärden kommer inkludera samråd och information om insektsvärden till berörda markägare. Åtgärden kommer samordnas med Nybro kommun och följs upp genom okulär besiktning i fält.

Åtgärdsplan insekter vid Ljungbyån och Hagbyån (pdf)

Sträcka 4                                                                                                                      Sträcka 6