Tillbaka till Ljungbyån

Gunnaboån: Ljungbyån – Starbäcken
(åtgärder kan även bli aktuella i närliggande vattenförekomster).
Ekologisk status: Måttlig.
Morfologi och konnektivitet: bedöms ha måttlig status

7a -7c   Projektera biotopvårdande åtgärder och tillstånd
Det partiella hinder som fanns vid bron i Bergsdal utgjordes av ett större träd och grenar. Dessa har avlägsnats och platsen betraktas ej som ett hinder längre. Lättare biotopvårdsåtgärder genomfördes nedströms bergsdalasbron genom att kratta bottnar samt flytta några stenar som utgjorde ett enklare vandringshinder genom dämning.

7e          Gynna naturvärden med koppling till träd i svämzonen
Åtgärden genomförs genom framröjning av spärrgreniga lövträd och ökad mängd död ved i olika dimensioner. Åtgärden syftar primärt till att gynna skalbaggar, mossor och svampar som är beroende av fuktig död ved, t.ex. svartfläckad rödrock, långflikmossa och stubbspretmossa som är noterade i området. Miljöer för åtgärden utgörs främst av sumpskogar och kvillområden inom Natura 2000-området Ljungbyån. Dialog angående åtgärden är påbörjad med Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunekologen i Nybro kommun. Åtgärden kommer föregås av inventering av lämpliga platser samt beskrivning av de naturvärden som gynnas på dessa platser. Åtgärden kommer inkludera samråd och informationinsatser om naturvärden vid vatten till berörda markägare. Åtgärden kommer följas upp med bedömning i fält.
Åtgärdsförslag för död ved i svämplan (pdf)

7f            Holkar för strömstare på lämpliga strömsträckor
Åtgärden sker i samarbete med Nybro fågeklubb.

Holk för strömstare

Sträcka 6                                                                                                                      Hagbyån