Norra Möre Vattenråd omfattar ett antal avrinningsområden av olika storlek. Från norr till söder är det:
Nävraån, Kalmar norra kustmiljö (som omfattar bland annat Pikedala dike, Slakmöre kanalo ch Danesjö kanal), Snärjebäcken, Åbyån, Surrebäcken, Törnebybäcken samt Dunöbäcken.

Hela område är 731 km2 och har en befolkning på mer än 51.000, inkl. Kalmar stad. Det finns tre kommuner inom dess gränser: Kalmar, Nybro och Mönsterås.

Norra Möre härad var ett härad i Småland som numera utgör delar av Kalmar kommun och Nybro kommun. Häraden omfattar nästan samma yta som vattenrådets verksamhetsområde.

Olika underlag:
Kalmar_Snärjebäcken_Nävra_Beskrivning (2012)
Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun 2014
fiskevårdsplan_Snärjebäcken_mfl
Kalkåtgärdsplan_SNH001_inkl_karta2010-12-21
Förslag Småskaliga åtgärder Norra Möre 2014, Ostkustens vattensamling

Klick på karta för större bild
Karta Snärjebäcken mfl_A4