Sedan 2010 har vattenrådet initierat, stöttat och genomfört flera aktiviteter och åtgärder för ett bättre vatten.

Vattenrådet yttrar sig i relevanta samrådstillfällen.

Vattenrådet har deltagit i EU projektet MOMENT (2010-2012), Leaderprojektet Ostkustens vattensamling (2012-2014) och LOVA projekt ”vattenrådskartan” (2015-2017).

Vattenrådet har initierat biotopkarteringen av Snärjebäcken och inventerat möjliga småskaliga biotopåtgärder och genomfört åtgärder för oring i samarbete med Sportfiskarna och Hushållningsällskapet.

En arbetsgrupp i vattenrådet har kartlagt åtgärder för att minska läckage av näringsämnen till Östersjön, samt följer upp våtmarker i området på deras reningsfunktion. Under 2018-2019 togs kompletterande vattenprov i Snärjebäcken och Torsbäcken.

Vattenrådet har flera projekt tillsammans med Kalmar kommun för att söka upp område för åtgärder, utbilda markägare samt genomföra åtgärder.
Nedstående näringsreducerande åtgärder har genomfört på initiativ eller med stöd av vattenrådet senaste åren:
– Fosforreducerande kalkdike vid Hultsby (2013)
– Återställa en fosforfälla vid Snärjebäcken (2014)
– Fosfordamm vid Trollhagen (Slakmöre dike) (2016)
– Utökning av Nyttorps våtmarker, anläggande av svämplan/tvåstegsdike, fosfordammar samt nytt inlopp våtmarkerna. (2016-2017)

Vattenrådet informerar, engagerar och utbildar. Bland annat genom:
– Skolprojektet Vattendetektiver och Water Watch
– Vattenvandringar, studiebesök och exkursioner
– Uppmärksamma Världsvattendagen
– Delta i publika event och informera om vattenrådets arbete
– Delta i Höstbål för Östersjön (sista lördag i augusti)
– Skapa vandringarled kring vattenväsen och folktro, i projektet VattenInspiratörer.