Sedan 2011 har vattenrådet initierat, stöttat och genomfört flera aktiviteter och åtgärder för ett bättre vatten.

Vattenrådet yttrar sig i relevanta samrådstillfällen.

Vattenrådet har deltagit i Leaderprojektet Ostkustens vattensamling (2012-2014)
Vattenrådet har initierat: Biotopkarteringar Hagbyån och Halltorpsån (2014) och inventerat möjliga småskaliga biotopåtgärder. Sedan har vattenrådet har tillsamans med Kalmar och Nybro kommun och Ljungbyåns vattenråd sökt bidrag för genomförande av åtgärderna Samordnade åtgärder för Levande Vattendrag

Nedstående åtgärder har genomfört på initiativ eller med stöd av vattenrådet:
– Återskapande av svämplan Tokabo (Hagbyån)
– Restaurering våtmark Gräsgärde (Hagbyån)
– Biotopåtgärder i Halltorpsån, Värnanäs (lekgrus)

Vattenrådet informerar, engagerar och utbildar. Bland annat genom:
– Skolprojektet Vattendetektiver och Water Watch
– Vattenvandringar och studiebesök
– Uppmärksamma Världsvattendagen
– Delta i publika event och informerat om vattenrådets arbete
– Delta i Höstbål för Östersjön (sista lördag i augusti)
– Initiera och utveckla kommunikationskampanjen Giftfri Trädgård