Sedan 2011 har vattenrådet initierat, stöttat och genomfört flera aktiviteter och åtgärder för ett bättre vatten.

Vattenrådet yttrar sig i relevanta samrådstillfällen.

Vattenrådet kartlägger och genomför småskaliga åtgärder för ett bättre vatten. Vattenrådet har deltagit i Leaderprojektet Ostkustens vattensamling (2012-2014) och inventerat möjliga småskaliga biotopåtgärder
Tillsamans med Kalmar och Nybro kommun och Hagbsyåns-Halltorpsåns vattenråd har vattenrådet sökt bidrag för genomförande av åtgärderna 2017-2019 Samordnade åtgärder för Levande Ljungbyån och Levande Vattendrag

Vattenrådet informerar, engagerar och utbildar, bland annat genom:
– Skolprojektet Vattendetektiver och Water Watch
– Projekt VattenInspiratörer, organisera upplevelsevandringar Vandrar med vattnets väsen längs med Ljungbyån samt göra en upplevelsestig lägns med ån
– Vattenvandringar och studiebesök längs med Ljungbyån.
– Uppmärksamma Världsvattendagen
– Delta i publika event och informerat om vattenrådets arbete
– Organisera föreläsningar kring vattendraget (Under Ytan)
– Kommunikationskampanjen Giftfri Trädgård